top of page

תרבות המחלוקת 03 - הכרעות במחלוקת א

'רלטיביזם' לעומת 'אמת לאמיתה'

"אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר חָכְמָה וּמוּסָר וּבִינָה." (משלי פרק כ"ג פסוק כ"ג)

" והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כלו, מקצה עד קצהו, פנוי ח"ו אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או מעוטו ח"ו, הכל כפי ענין ורב עסקנו בה. " (נפש החיים שער ד פרק י"א)


'רֵלָטִיבִיזם' ; בעברית: יַחְסוּתָנוּת היא תפיסה הגורסת כי לנקודת מבט אין תוקף או אמת מוחלטת, אלא ערך יחסי בלבד הנקבע על-פי הבדלים בתפיסה ובשיקול דעת.

" התפיסה הפוסטמודרנית מפרקת את המושגים והאמיתות המוחלטים של ההגות המודרנית בין השאר, הפוסטמודרניזם חותר תחת יכולתו של המדע לגלות את האמת, מפורר מוסדות סמכות חברתיים ותרבותיים, מייחס משמעות רבה לשפה ולטקסט, תוהה על קיומן של "תרבות גבוהה" ו"תרבות נמוכה", מדגיש את הסגנון על פני התוכן, מעלה אי בהירות בנוגע לזמן ומרחב ועוד.[3][4] השפעתו של הפוסטמודרניזם רחבה והשלכתו ניכרת ובתחומים רבים נוספים. הרעיונות הפוסטמודרניים ספגו בתחילה התנגדויות באקדמיה ובשיח הציבורי, אך מאז שנות ה־80 של המאה ה־20 זוכה הרעיון הפוסטמודרני להכרה הולכת וגוברת." (ויקיפדיה)


שאלות מנחות:

  1. לאיזו מן התפיסות אתם מתחברים 'אמת לאמיתה' או 'פוסט מודרנית'?

  2. לדעתכם התיתכן 'אמת מוחלטת'?

  3. המקור הראשון מתייחס ל"אמת מוחלטת" בהקשר דתי. המקור השני מתייחס לאמיתות מוחלטות בהקשר לאמיתות של התקופה המודרנית. האם אתה רואה דמיון בין גישות שונות של "אמת מוחלטת"? הבדלים ביניהן?

  4. האם המושג 'אמת יחסית' אינו מהווה סתירה פנימית?

  5. תפיסת אמת דתית ותפיסה פוסט מודרנית הילכו שתיהן יחדיו?

  6. האם ניתן להאמין באמת מוחלטת, ועדיין לכבד דעות אחרות, שלתפישתי אינן אמת?


פוסטים קשורים

Comments


bottom of page