top of page
הפרוייקטים שלנו
מעיין במדבר

פרויקט חונכות אקדמית בין סטודנטים ערבים ויהודים הפועלת בכדי לסייע לסטודנטים ערבים בתהליך ההשתלבות בלימודים אקדמאים ולהרחיב את הידע של סטודנטים יהודים בשפה ובתרבות הערבית.

בליבה חומה

פרויקט שנועד ליצור גשר בין החברה החרדית לכלל החברה הישראלית דרך מתן סיוע לסטודנטים חרדים בלימודיהם באקדמיה, ובכך הורדת אחוז הנשירה הגבוה מאוד הקיים

בקרבם כיום.

קטיף ישראלי

תכנית קיץ סטודנטיאלית, השמה לעצמה למטרה לתת מענה למחסור האדיר בידיים עובדות בחקלאות הישראלית, וזאת לצד תכנית חינוכית בנושאי ציונות, יהדות, חקלאות וסביבה.

שבאתי
יוזמה ירושלמית שמטרתה להפוך את השבת הירושלמית לגורם מאחד ורלוונטי למגוון רחב של תושבי ירושלים. 
bottom of page